xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี ดังนั้น ในปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จึงคัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ และพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด คือ เป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1, ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน

โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ในปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ ด.ญ.อัญชลี แก้วนิล, ด.ญ.สุปราณี สมิงนรา, ด.ญ.ถวัชนันท์ ชัยเชิดชู, ด.ญ.นาโปลี สามเตี้ย และ ด.ญ.กิ่งกนก อุดมสิน

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ น.ส.ศิริประภา โพธิ์พรม, น.ส.เจษฎาพร หงษ์คำ, นายอดิสร คงหมิ, น.ส.นงนภัส ศรีสุวรรณ และ น.ส.พาลินี มุยคำ ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.vichaisrivaddhanaprabha.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2677-8888 ต่อ 1221, 1222 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com

ทั้งนี้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ที่ต้องการให้โอกาสนักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ทุน


กำลังโหลดความคิดเห็น