xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.จับมือ PRIME ผุด บ.วิศวกรรมพลังงานถือหุ้น 25% ลุยลดก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กนอ.ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ PRIME ผุดบริษัทวิศวกรรมพลังงาน ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานภายใต้ บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กนอ.ถือหุ้น 25% PRIME ถือ 75% ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สอดคล้องนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยภายหลังลงนามในสัญญาโครงการร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทวิศวกรรมพลังงาน (ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน) ระหว่าง กนอ. กับบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่า การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลักดันการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศภายใต้ “บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” โดย กนอ.ถือหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยจะเน้นภารกิจด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบครบวงจร

“บริษัทมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ด้านพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ” นายวีริศกล่าว

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME กล่าวว่า PRIME เป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนในประเทศไทยที่มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านพลังงานทดแทน โดยให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง PRIME มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง การลงทุน การเงิน การธนาคาร การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์แก่ภาคเอกชน ด้านกฎหมาย และพลังงาน ขณะเดียวกัน PRIME มีประสบการณ์พัฒนาโครงการเรื่องพลังงานทดแทนมากกว่า 10 ปี ในหลายประเทศ และมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ กนอ.ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแผนการสร้างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

“PRIME จะเน้นลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สนับสนุนให้โรงงานเก็บสถิติก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น และขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (CFO) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายสมประสงค์กล่าว

สำหรับบริษัทฯ ที่ตั้งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน มีทุนจดทะเบียนตั้งต้นที่ 100 ล้านบาท โดย กนอ.เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน โดยจะเน้นภารกิจด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบโครงการ การเสนอโครงการ การขออนุญาตก่อนก่อสร้าง (ถ้ามี) การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน การติดตั้ง ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด

ทั้งนี้ การดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 2 บริการ ได้แก่ 1) ด้านวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง เป็นการให้บริการในลักษณะการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Integrated EPC) ให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถแบ่งส่วนของงานได้เป็น 3 ลักษณะ คือ งานออกแบบวิศวกรรม (Engineering) งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement) และงานก่อสร้าง (Construction) และ 2) ด้านโครงการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน จะมีรูปแบบการบริการ 3 แบบ คือ การรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving) การแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving) และการประกันส่วนต่างค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate/Chauffage)
กำลังโหลดความคิดเห็น