xs
xsm
sm
md
lg

ไทยออยล์รับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 10

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)(TOP) เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช) ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2564 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้(แก่องค์กรที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการธุรกิจของไทยออยล์ที่ดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นหนึ่งในโครงการมอบรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน ส่งข้อมูลเข้ารับการพิจารณา เพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีความพยายามสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านการดำเนินงานของตนเอง 
 


กำลังโหลดความคิดเห็น