xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สานต่อโมเดลธุรกิจสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.483 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมหนุนสัดส่วนรายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว (CPF Green Revenue) 40% มุ่งสู่การเป็นองค์กรรักษ์โลกและผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

นางสาวกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ฉลากลดโลกร้อนที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการนำหลักการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA ) ตามมาตรฐานสากล ISO 14040, ISO 14044 และ ISO 14067 ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภค และการกำจัดของเสีย สู่เป้าหมายการผลิตอาหารที่ยั่งยืน


ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟมากกว่า 790 รายการมีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ และมากกว่า 30 รายการเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ได้รับรองฉลากลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้แก่ อาหารไก่เนื้อ ไก่ เป็ด และ สุกรขุนมีชีวิต ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ เนื้อเป็ด และหมูสด เป็นผลจากการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ให้มีโภชนาการที่เหมาะสมกับการเติบโตแต่ละช่วงวัย และการลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ทำให้ได้ห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง

"ซีพีเอฟให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่บริโภค รวมไปถึงการผลิตอาหารสัตว์ โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ตลอดจนการขนส่ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" นางสาวกุหลาบกล่าว


ทั้งนี้ การจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อน ทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบัน 33% ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว (CPF Green Revenue) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำได้รวม 1.483 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ขณะที่บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ 40% ในปี 2030 (หรือปี พ.ศ. 2573) ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action และเป็นไปตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ Bio Circular Green Economy (BCG)

นอกจากนี้ ในปี 2564 ซีพีเอฟยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประเมินองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืนสู่ผู้บริโภค


กำลังโหลดความคิดเห็น