xs
xsm
sm
md
lg

KU x CPF เปิดโอกาสทำจริง-รู้จริง สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพจากรั้วมหาวิทยาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และเครือข่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์อีก 3 วิทยาเขต ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร เปิดโครงการ KU x CPF Young Software Developer Program หรือ CPF YSDP เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแสดงศักยภาพด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยร่วมกับคณาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ สอดแทรกการลงมือปฏิบัติงานจริง สร้างการเรียนรู้และสนุกไปกับการแข่งขันจากโจทย์ที่ท้าทาย ช่วยเพิ่มพูนทักษะการทำงาน ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น


รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการนี้ โดยร่วมมือกับองค์กรและพันธมิตรภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างซีพีเอฟ ที่มอบโอกาส “ทำจริง รู้จริง” เพื่อขยายโอกาสให้แก่นิสิตและเพิ่มพูนศักยภาพในด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การทำงานตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์สร้างเครือข่าย 4 วิทยาเขต ใน 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่นวัตกรรมการศึกษา Education Sandbox โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ซึ่งสถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจนถึงระดับประเทศ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานระดับโลก


นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพี-ซีพีเอฟ กล่าวว่า ปัจจุบันดิจิทัลและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก ซีพีเอฟจึงริเริ่มโครงการ CPF YSDP ร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้นิสิตเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดกระบวนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักของธุรกิจเป็นที่ตั้ง (Business Solution) ควบคู่กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Implement) สร้างความพร้อมในด้าน Skill และ Mindset เพื่อพัฒนาเป็นนักซอฟต์แวร์มืออาชีพในอนาคต ทั้งนี้ ซีพีเอฟพร้อมและยินดีต้อนรับบัณฑิตรุ่นใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพื่อร่วมกันยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทยสู่ยุคดิจิทัลตอกย้ำความเป็นครัวของโลกตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ


ด้าน นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ CPFIT กล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่มีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการเกษตรครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน โครงการ CPF YSDP ออกแบบมาเพื่อให้นิสิตนำความรู้และทักษะจากห้องเรียนมาประยุกต์และผสมผสานกับแนวคิดนอกกรอบของคนรุ่นใหม่ พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์การใช้งานและธุรกิจ โดยนิสิตจะมีทีม Sponsor ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จากซีพีเอฟ และคณะอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น


โครงการ KU x CPF YSDP นำร่องกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 8 รายวิชา ได้แก่ Project Management, Select topic in Computer Science, Web Technology and Web Services, Decision Support and Business Intelligent Systems, การประมวลผลภาพดิจิทัล, การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์, Database system และ Information Retrieval System นิสิตทุกคนจะได้รับโจทย์ทางธุรกิจเพื่อดึงศักยภาพในการแก้ปัญหาของตัวเอง นอกจากนี้ CPFIT ยังมอบรางวัลแก่กลุ่มนิสิตที่มีผลงานโดดเด่นและสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง สำหรับอนาคต ซีพีเอฟวางแผนที่จะขยายออกไปสู่มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น