xs
xsm
sm
md
lg

กพท.ประกาศให้สายการบินเพิ่มผู้โดยสารได้ตามความจุเครื่องบิน ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กพท.หรือ CAAT ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับสายการบินและสนามบินภายในประเทศ ให้สายการบินเพิ่มผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน โดยจัดที่นั่งให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการลดเคอร์ฟิวของรัฐบาล เริ่ม 16 ต.ค.นี้

วันที่ 16 ต.ค. 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับสายการบินและสนามบินภายในประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน แต่ยังงดทำการบินในระหว่างช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35)

เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่กำหนดห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ CAAT จึงออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (ฉบับที่ 7) กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. ให้สายการบินจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับการบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

2. ให้สามารถมีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้นๆ และให้สายการบินพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564


กำลังโหลดความคิดเห็น