xs
xsm
sm
md
lg

อาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่น, แม่สอด, ตรัง ของ ทย.คว้ารางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมท่าอากาศยานรับรางวัล ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 สำหรับอาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่น, แม่สอด, ตรัง จากการออกแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงาน

วันที่ 7 ต.ค. 2564 นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) รับมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมี นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

การมอบฉลากมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคาร และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีการออกแบบอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีมติเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำประกาศบังคับใช้ โดยเริ่มจากอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 5,000 และ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ภายใน 3 ปีตามลำดับ

สำหรับปี 2563 กรมท่าอากาศยานมีอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 3 อาคาร ได้แก่ อาคารที่ได้รับฉลากระดับดีเด่น อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมอาคารประกอบท่าอากาศยานแม่สอด และอาคารที่ได้รับฉลากระดับดีมาก อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานตรัง
กำลังโหลดความคิดเห็น