xs
xsm
sm
md
lg

ไทย-ฟินแลนด์ลงนาม MOU ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ลงนามบันทึกความเข้าใจการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Memorandum of Understanding on Cooperation in Circular Economy) ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งเป้าส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังร่วมกับ นายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Memorandum of Understanding on Cooperation in Circular Economy) ผ่านระบบออนไลน์ ว่า การจัดทำบันทึกความเข้าใจการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนครั้งนี้เกิดขึ้นจากเมื่อเดือนกันยายน 2562 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ได้ร่วมหารือกับรัฐบาลไทยเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับความร่วมมือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งไทยและฟินแลนด์ต่างเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยเป็นกลไกสำคัญสำหรับแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน และจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในระดับทวิภาคีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ นโยบาย และกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในสาขาที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรม เคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการจัดการกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

“ปัจจุบันไทยได้นำโมเดล BCG (BCG Model) ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวมาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนฟินแลนด์นั้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้บุกเบิกด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของโลก ความสำเร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฟินแลนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิต การขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ไทยและฟินแลนด์ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ” นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี กล่าว

นางสาวพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว วันที่ 30 กันยายน 2564 จะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเศรษฐกิจหมุนเวียน : การตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม (Circular Economy Webinar EP.1: Industrial Emission Monitoring) โดยวิทยากรที่มีคุณวุฒิมาให้ความรู้ทั้งจากฝ่ายไทยและฟินแลนด์ โดยฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) และฝ่ายฟินแลนด์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมลพิษ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมแรกและก้าวแรกของการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างสองประเทศในการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ ทั้งไทยและฟินแลนด์จะร่วมหารือถึงแนวทางและวิธีการรับมือกับความท้าทายในอนาคต เพื่อเร่งให้เกิดการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น