xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.รับรางวัล “Corporate Nation-Building Award”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติระดับองค์กร (ภาคเอกชน) “Corporate Nation-Building Award (Private)” จากสถาบันการสร้างชาติระหว่างประเทศ (Nation-Building Institute International) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมในประเทศทางด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการยอมรับในความมุ่งมั่นทุ่มเทของ ปตท.ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ปตท.ได้รางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติระดับองค์กร (ภาคเอกชน) ในฐานะที่มีส่วนร่วมดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของประเทศทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อส่งเสริมนักวิจัยในการร่วมพัฒนาประเทศในระยะยาว และส่งเสริมการวิจัยทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสังคมไทย การส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับพลังงานสะอาด การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศและการจัดตั้งสถาบันลูกโลกสีเขียว (Green Global Institute) เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น