xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ “รักษ์โลก” สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและธุรกิจสีเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำกว่า 790 รายการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.418 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สร้างโมเดล “ธุรกิจสีเขียว” ร่วมดูแลสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสาวกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่บริโภค รวมไปถึงการผลิตอาหารสัตว์ โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ตลอดจนการขนส่ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission : GHG) และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ในปี 2563 ซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint Label) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction Label) กว่า 790 รายการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 1.418 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก เนื้อหมูสด เนื้อหมูอนามัย อาหารไก่เนื้อ อาหารหมูขุน เป็นต้น

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการเดินหน้าตามเป้าหมาย “ต้นแบบธุรกิจสีเขียว” ซึ่งในปี 2563 สัดส่วนรายได้สีเขียว (Green Revenue) ของซีพีเอฟคิดเป็น 32% ของรายได้รวมของบริษัท และมุ่งสร้างการเติบโตด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสัดส่วนรายได้สีเขียวที่ 40% ของรายได้รวมภายในปี 2573” นางสาวกุหลาบกล่าว


นอกจากนี้ ซีพีเอฟมีการพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินจากการขับถ่ายของหมูได้ 20-30% และลดปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินจากมูลไก่ไข่ได้ 12-13% ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 72,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นางสาวกุหลาบกล่าวเพิ่มเติมว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Organization)

ซีพีเอฟยังมีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลง 25% ในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2558 ตามเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างเพียงพอให้แก่มนุษยชาติ (People) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ (Planet) และสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการทำธุรกิจ (Profit) ให้กับบริษัทฯ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ เพื่อความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น