xs
xsm
sm
md
lg

มาตรการเปิด-ปิดของกลุ่มค้าปลีกและศูนย์การค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มาตรการเปิด-ปิดของกลุ่มค้าปลีกและศูนย์การค้า

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
(โควิด-19)
ที่
6/2564
มีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
ใน
6
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
รวมทั้งสิ้น10
จังหวัด
ประกอบ 1.
กรุงเทพมหานคร
2.
นครปฐม
3.
นนทบุรี
4.
นราธิวาส
5.
ปทุมธานี
6.
ปัตตานี
7.
ยะลา
8.
สงขลา
9.
สมุทรปราการ
และ10.
จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ไม่ให้แพร่ออกเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่นๆ
อย่างรวดเร็ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่
28
มิถุนายน
พ.ศ.
2564เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นาย
ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
และนาย นพพร วิฑูรชาติ
นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย

ทั้งสองสมาคม
ประกาศยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโควิดอย่างสูงสุด
โดย จะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองพนักงาน
ผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้า
ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก
ในระดับสูงสุด
พร้อมทั้งงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นับตั้งแต่วันจันทร์ที่28
มิถุนายน
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
ดังนี้


 1. ศูนย์การค้า
  ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์

  เปิดตามปกติ และปิดให้บริการ
  21.00
  น.

 2. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายในศูนย์การค้า
  ให้จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ
  ของการนํากลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น

 3. ไฮเปอร์มาร์ท
  แคช แอนด์ แครี่ ที่ตั้งนอกศูนย์การค้า

  เปิดตามปกติ และปิดให้บริการ
  21.00
  น.

 4. ร้านค้าสะดวกซื้อ
  และซูเปอร์มาร์เก็ต
  ที่ตั้งอยู่นอกศูนย์การค้า

  ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ

 5. หากมีประกาศของจังหวัดอื่นใดนอกเหนือจากนี้
  ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนั้น


ทั้งนี้
ทุกท่านยังต้องสวมหน้ากากอนามัย
หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ
รวมถึงการให้พนักงานWork
From Homeและงดการเดินทางโดยไม่มีความจำเป็น
ตั้งแต่วันจันทร์ที่28
มิถุนายน
2564
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
(ยกเว้นจะมีประกาศของ
ศบค.
หรือ
ของจังหวัด ระบุอื่นใดที่เข้มงวดนอกเหนือจากนี้)

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
และสมาคมศูนย์การค้าไทย
จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
ร่วมกับภาครัฐอย่างเต็มที่


กำลังโหลดความคิดเห็น