xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดคมนาคมให้ข้าราชการ Work from Home ลดแออัด ลดเสี่ยงโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คมนาคมประกาศมาตรการเข้ม ให้ข้าราชการ Work from Home 16, 19 เม.ย. และพิจารณาสลับเวลา ทำงานผ่านออนไลน์โดยไม่กระทบการให้บริการประชาชน

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงได้ออกแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดฯ รวมทั้งเพิ่มมาตรการให้มีความเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติ/มาตรการป้องกัน

1.1 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเว้นระยะระหว่างกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (M-Mask wearing) จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ และล้างมือบ่อยๆ (H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Testing) ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T-Thaichana)

1.2 บุคคลที่เคยไปในพื้นที่เสี่ยง/กิจการเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด

1.3 ในเดือนเมษายน 2564 ขอให้ส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นำมาตรการให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work from Home) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มาใช้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะวันที่ 16 และ 19 เมษายน 2564 เพื่อลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัดของประชาชน

1.4 ในการจัดการประชุม การเรียน การศึกษาอบรม ขอให้พิจารณาใช้รูปแบบออนไลน์ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดพัฒนารูปแบบการเรียน การศึกษาอบรมแบบออนไลน์ แทนรูปแบบการเรียน การศึกษาอบรมในห้อง (on site) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.   แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

2.1 แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่พบผู้ป่วย เพื่อให้ดำเนินการสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค โดยให้ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

2.2 หยุดกิจกรรมหรือการให้บริการในแผนก/พื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ

2.3 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่สัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ที่จับประตู ลิฟต์ และห้องน้ำ

3. แนวทางปฏิบัติในการรายงาน

ขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงฯ ทราบ เป็นประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...