xs
xsm
sm
md
lg

มุ่งยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนข้อมูล วางเป้า “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นประธานร่วม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ด้วยเป้าหมาย “การสร้าง Big Data เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สำหรับใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม ตรงต่อความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ตลอดจนยกระดับให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (Local to Global)

สำหรับผลการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการสร้างและการใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ระยะต่างๆ คือ ระยะเร่งด่วน (Quick win) เป็นการจัดทำข้อมูลและออกแบบการแสดงผลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้วยการนำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำข้อมูลของสินค้ามันสำปะหลังเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยข้อมูลทุกมิติตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างสมบูรณ์ เช่น ราคาต้นทุน โครงสร้างในการผลิต ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าในการนำเข้า-ส่งออก ระยะถัดไป (มิถุนายน 2564) จะจัดทำข้อมูล Dashboard ในสินค้าเกษตรที่สำคัญอื่นๆ เช่น ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา และระยะยาว (ปี 2565) จะขยายไปยังกลุ่มสินค้าเกษตรอื่น อาทิ กลุ่มสินค้าอาหารที่มีศักยภาพ เช่น อาหารฮาลาล สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าบูรณาการร่วมตามนโยบาย          “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ด้วยพันธกิจการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) การสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด  

ส่วนท่านที่สนใจข้อมูล Dashboard มันสำปะหลัง สามารถเข้าไปสืบค้นได้จากทั้งเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ www.คิดค้า.com เรียบร้อยแล้ว click ที่แบนเนอร์ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด หน้าเว็บไซต์ หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ สศก.ที่ www.nabc.go.th หรือสอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 0-2579-8161 ในวันและเวลาราชการ


กำลังโหลดความคิดเห็น