xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ถก สปป.ลาว ตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาห้ามนำเข้าอาหารทะเล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” หารือทางไกล สปป.ลาว แก้ปัญหาห้ามนำเข้าอาหารทะเลชั่วคราว ยันสินค้าไทยปลอดภัย มีกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่การจับสัตว์น้ำ การผลิต จนถึงการส่งออก ย้ำจนถึงปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อในผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์ เผยล่าสุดเห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่ายหาทางออก ทั้งปรับแก้ ยกเลิก

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมหารือผ่านทางไกลร่วมกับ นางจันดาวอน โพไซ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.รัตนไซ เพ็ดสุวรรณ อธิบดีกรมควบคุมโรค ของสปป.ลาว เพื่อหารือและแก้ไขปัญหากรณีที่ สปป.ลาวได้ออกประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเล (สดและแช่แข็ง) ชั่วคราวจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยไทย ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เน้นย้ำ ยืนยัน และรับรองความปลอดภัยของอาหารทะเลสดและแช่แข็งของไทย รวมถึงได้ชี้แจงถึงมาตรการกำกับดูแลของฝ่ายไทยที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด

ในการประชุม ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ชี้แจงมาตรการสำคัญของฝ่ายไทยให้สปป.ลาวเกิดความเชื่อมั่นว่าตลอดกระบวนการผลิตอาหารทะเลทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการจับสัตว์น้ำ โดยผู้จับสัตว์น้ำต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข และสุขอนามัยเรือ กระบวนการผลิต ไปถึงการขนส่งออกจากด่านที่มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่รถขนส่งทุกครั้งก่อนออกจากด่าน และการมีใบรับรองต่างๆ


นอกจากนี้ กรมประมงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการตลาดโมเดิร์นเทรด 2. ผู้ประกอบการแพปลา สะพานปลา 3. ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 4. ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ส่วนผู้ส่งออกอาหารของไทย จะมีใบรับรองผ่านการประเมินมาตรการปฏิบัติที่ดีตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กรมประมงและสาธารณสุขกำหนดร่วมกัน ซึ่งเป็นการยืนยันและรับประกันถึงคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับสินค้าอาหารส่งออกจากไทย

ทางด้านผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ได้ยืนยันว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่พบการติดต่อโควิด-19 จากผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักของฝ่าย สปป.ลาว

นายบุณยฤทธิ์กล่าวว่า เบื้องต้น สปป.ลาวยินดีที่ได้รับทราบข้อมูลจากฝ่ายไทย และเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่ายเพื่อหารือในเชิงลึกถึงรายละเอียด ตลอดจนแนวทางความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งออกสินค้าดังกล่าวระหว่างกันเป็นเฉพาะ โดยอาจจัดทำในลักษณะความร่วมมือทวิภาคีเพื่อควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือผู้บริโภค โดยมีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักฝ่าย สปป.ลาว ก่อนจะสรุปนำเสนอคณะทำงานเฉพาะกิจของ สปป.ลาว พิจารณาปรับแก้ ยกเลิกประกาศห้ามนำเข้าดังกล่าวต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...