xs
xsm
sm
md
lg

ม.เกษตรฯ เดินหน้าจับมือพันธมิตรลงนามพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ม.เกษตรศาสตร์ จับมือกรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาพื้นที่ตลาดอาหารเกษตรปลอดภัยครบวงจร ในนามของ AIC กรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 4 ฝ่ายจะจัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวันที่ 14 มกราคมนี้ ที่ห้องกำพล

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสินค้าเกษตรทุกประเภทของประเทศไทยได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภครวมถึงผู้ประกอบการทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกัน การเปิดพื้นที่ขายอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในระบบ offline และ online รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของประเทศในระดับนานาชาติ ยังต้องอาศัยการทำงานแบบองค์รวมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษา จึงได้ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับกรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในนามของ AIC กรุงเทพมหานคร โดยมีการพัฒนาพื้นที่ตลาดอาหารปลอดภัยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้งในระบบ offline และ online โดยทั้ง 4 ฝ่ายตกลงกันจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับผู้ลงนามประกอบด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร AIC ได้กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง และความสำคัญของการดำเนินงานของ AIC ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...