xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.ออกประกาศให้ตรวจเข้มผู้โดยสารเดินทางข้ามจังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมขนส่ง ออกประกาศมาตรการให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง/ไม่ประจำทาง /สถานีขนส่ง ตรวจเข้มผู้โดยสารห้ามเคลื่อนย้ายคนต่างด้าว เดินทางไป จังหวัด ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัว14 วัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เฝ้าระวังตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากต้นทางหรือปลายทางที่มีประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกพื้นที่ โดยให้ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ขับรถ ผู้ให้บริการ หรือพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดควรงดการให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

ข้อ 2 จัดที่นั่งหรือที่ยืนผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเว้นระยะที่นั่งหรือยืนห่างกันตามความเหมาะสม หรือติดตั้งอุปกรณ์ ฉากกั้นระหว่างที่นั่ง เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคผ่านละอองฝอยสารคัดหลั่ง

ข้อ 3 จัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนขึ้นรถโดยสารหรือเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ข้อ 4 ไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสาร และกำกับดูแลให้พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการ และผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจัดให้มีหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ราคาประหยัดสำหรับผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยมีจุดจำหน่าย ณ บริเวณสถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือจุดที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ข้อ 5 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึง และเพียงพอ

ข้อ 6 ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และควบคุม กำกับ ดูแล ผู้โดยสารลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เมื่อขึ้นรถโดยสารสาธารณะทุกคันในทุกเส้นทางการเดินรถ และให้พนักงานประจำรถตรวจสอบการสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วย

ข้อ 7 ให้ประชาสัมพันธ์และแนะนำผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการแจ้งข้อมูล ข้อแนะนำการปฏิบัติตนหรือคำเตือนเพื่อลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข้อ 8 ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนำการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ผู้โดยสาร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จอ LED เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะ และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ข้อ 9 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือ กรณีที่เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่แต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบจากคำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก่อนการเดินทางได้ที่ www.moicovid.com ในหัวข้อ “ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด” เลือกชื่อจังหวัดในแผนที่ แล้วเข้าเมนู “ประกาศ/คำสั่ง”

ข้อ 10 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นายสถานีขนส่งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานีขนส่ง พนักงานขับรถและผู้บริการปฏิบัติและให้คำแนะนำผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการควบคุม กำกับดูแล การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


กำลังโหลดความคิดเห็น