xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่ม ปตท.ยกระดับธรรมาภิบาล รับการเปลี่ยนแปลงยุค New Normal

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่ม ปตท.จัดงาน PTT Group CG Day ครั้งที่ 12 ประจำปี 2020 ภายใต้แนวคิด “Step to the Future : โลกยุคใหม่ในแบบ CG” พร้อมยกระดับธรรมาภิบาล รับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต ด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด “Step to the Future : โลกยุคใหม่ในแบบ CG” เพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากการถูก Disrupt โดยปัจจัยภายนอก ซึ่งกลุ่ม ปตท.ยังคงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ พร้อมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันของกลุ่ม ปตท. 
โดยปีนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ของกลุ่ม ปตท.นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียให้มั่นใจ ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
ในงาน PTT Group CG Day ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเสมือนจริง (100% Virtual Conference) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมทั่วโลก ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ยังคงต้องขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท. มีการนำนวัตกรรมและดิจิทัลในทุกมิติของกระบวนการดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Technology for All) และที่สำคัญคือ การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Transparency & Sustainability) 
ทั้งนี้ การดำเนินงานขององค์กรจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การบริหารและการจัดการองค์กรอย่างเป็นระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยกลุ่ม ปตท.ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน 3 มิติ หรือ ESG คือ E-Environmental, S-Social และ G-Governance & Economics โดยดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ได้แก่ ประเทศ ภาครัฐ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน PTT Group Way of Conduct เพื่อประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กลุ่ม ปตท.ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day เป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 12 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ มีบริษัทในกลุ่ม ปตท.เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 7 บริษัท ประกอบด้วย PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC, GPSC และ OR รวมทั้งได้เชิญตัวแทนเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...