xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกอบการในนิคมฯ เฮ! กนอ.คลอดมาตรการระยะ 3 ลดผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กนอ.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรอบ 3 ด้วยการขยายเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ ออกไปอีก 6 เดือน ใน 11 รายการ ลดผลกระทบโควิด-19 เผยรวม 3 ครั้งคิดเป็นมูลค่า 321 ล้านบาท หวังเดินเครื่อง ศก.

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางส่วน และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การระบาดจะยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานทำให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง กนอ.จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ระยะที่ 3 ด้วยการขยายระยะเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 รายการ ออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 (ครอบคลุมคำขอย้อนหลังที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน) รวมมาตรการความช่วยเหลือทั้ง 3 ครั้งของ กนอ.มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 321 ล้านบาท

สำหรับค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย 1) การอนุญาตใช้ที่ดิน/รับโอนสิทธิการใช้ที่ดิน การขอหยุด/เลิกประกอบกิจการ 2) การต่ออายุหนังสืออนุญาต 3) การเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ 4) การออกหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการ 5) การโอนสิทธิการใช้ที่ดิน การคืนสิทธิ-รับคืนสิทธิการใช้ที่ดิน 6) การเพิ่มประเภท ชนิดการประกอบกิจการ 7) การอนุญาตขยายโรงงาน 8) การแก้ไขหนังสืออนุญาต 9) การขยายระยะเวลาการเริ่มก่อสร้างอาคาร 10) การขยายระยะเวลาการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ และ 11) การออกใบแทนหนังสืออนุญาต

“กนอ.ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกรายมาแล้ว 2 ครั้ง โดยระยะแรกช่วงเดือนพฤษภาคม เช่น ยกเว้นจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคารเช่าทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปีเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในนิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ช่วงมิถุนายน เช่น การลดหย่อนอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตรา 10% ให้แก่ผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท สองครั้งที่ผ่านมามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 309 ล้านบาท ส่วนครั้งที่ 3 คิดเป็นมูลค่า 12 ล้านบาท รวม 3 ครั้งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 321 ล้านบาท” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น