xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟรับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม รวม 13 บริษัท รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นผู้มอบโล่ ณ ห้องประชุมของกระทรวงฯ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ตอกย้ำการเป็นองค์กรเอกชนที่สนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมให้แก่ผู้พิการในสังคมไทย

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการในสังคม มีนโยบายจัดจ้างคนพิการโดยตรง ส่งเสริมให้คนพิการในสังคมได้สามารถเข้าถึงการทำงานกับองค์กรอย่างเท่าเทียม และมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และมีรายได้พึ่งพาตนเอง เลี้ยงดูครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้คนพิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ นำไปสู่สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

“ซีพีเอฟมีนโยบายที่ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่เรามุ่งเน้น ไม่เพียงแต่คนพิการ แต่รวมถึงความแตกต่างทุกเรื่อง การจัดจ้างคนพิการของซีพีเอฟมุ่งส่งเสริมนำความแตกต่างของบุคลากรมาต่อยอดให้เป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทและเติบโตควบคู่กับสังคมที่ยั่งยืน” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

ปัจจุบันซีพีเอฟมีการจัดจ้างคนพิการทั้งหมด 786 คน แบ่งการจัดจ้าง 3 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ ครอบคลุมหลายสาขาวิชาชีพ เช่น งานด้านบัญชี งานสุขศาสตร์ในโรงงานหน่วยงานคลัง เป็นต้น จำนวน 183 คน รูปแบบที่สอง ร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานบริษัทเพื่อทำงานในชุมชนของคนพิการเอง เช่น ทำงานช่วยงานครูโรงเรียน ช่วยงานที่วัด เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของซีพีเอฟ ใน 247 โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 584 คน ส่วนรูปแบบที่ 3 เป็นการจัดจ้างงานตามมาตรา 35 โดยการให้สัมปทานแก่คนพิการ จัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท จำนวน 19 คน

การจัดจ้างคนพิการ ไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสคนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา รวมทั้งคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งยังเป็นการสร้างการยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่บริษัทฯ​ มุ่งเน้น เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนนำศักยภาพของความแตกต่างทุกมิติไปต่อยอดสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรและชุมชน ช่วยให้คนพิการมีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาทางสังคม ซึ่งซีพีเอฟเชื่อมั่นว่าคนพิการทำประโยชน์ให้แก่ชาติเราได้ และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในข้อ 8 คือ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนการสร้าง “สังคมพึ่งตน”​ หนึ่งใน 3 เสาหลักของกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ


กำลังโหลดความคิดเห็น