xs
xsm
sm
md
lg

“กกพ.” ต่ออายุมาตรการลดภาระต้นทุนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ถึงสิ้นปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กกพ.” เคาะต่ออายุมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ช่วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ต่อเนื่องถึงสิ้นปี

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ประกาศขยายมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) เป็นการชั่วคราวให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ หรือครอบคลุมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7 ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

“ประกาศมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบค่าบริการไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟรายใหญ่จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้จากเดิมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวต้องเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ซึ่งคิดจากค่าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำในช่วงภาวะเศรษฐกิจปกติ มาเป็นการเสียค่าไฟฟ้าตามจริงในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง” นายคมกฤชกล่าว

ทั้งนี้ การต่ออายุมาตรการดังกล่าวเป็นการต่ออายุมาตรการเดิมที่จะหมดอายุในสิ้นเดือนกันยายน 2563 เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนในการประกอบการของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19
กำลังโหลดความคิดเห็น