xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ ปรับอุตสาหกรรมจังหวัดทำงานตอบโจทย์ยุค New Normal

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้า “การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในภูมิภาคเพื่อรองรับการทำงานวิถีใหม่ (New Normal)” รวมพลอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานจากทุกหน่วยงานทั่วประเทศเพื่อปรับกลยุทธ์การทำงาน เน้นสร้างประสิทธิภาพงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างไม่สะดุด สู่การสร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาประเทศ ชูความพร้อมเป็นฮับของการลงทุนในระดับภูมิภาค

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่หัวหน้างานจากทุกหน่วยงานทั่วประเทศร่วมเดินหน้ากำหนดทิศทางการทำงานด้วยหลักสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางรากฐานอุตสาหกรรมสู่อนาคต 2. ประเมินผลงานของกระทรวงโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง 3. ทำงานเชิงรุกในส่วนของแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการทำงานวิถีใหม่ (New Normal)

“นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมปรับแนวทางการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานะ New Normal โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก รวดเร็ว โปร่งใส” นายกอบชัยกล่าว

ทั้งนี้ แบ่งการดำเนินงานด้านหลักๆ ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ เริ่มจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่หยุดชะงักไป โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก เน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มคนว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ กลุ่มชุมชนและวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนยังมีแนวทางการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจไปสู่การรักษากลุ่มเอสเอ็มอีที่มีกว่า 3 ล้านราย การสร้างธุรกิจรองเพื่อเสริมความมั่นคง การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมแปรรูปอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม เตรียมบูรณาการวางแผนฟื้นฟูและดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพเพื่อรับมือและลดปัญหาภัยแล้ง และ PM 2.5 พร้อมขับเคลื่อนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร มุ่งเน้นการปรับโฉมงานบริการใหม่พร้อมส่งมอบบริการที่ดี โดยองค์กรต้องปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้ การ Work from Home ทำให้เห็นว่าต้องพร้อมยืดหยุ่น ปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วหรือคาดไม่ถึง ทั้งหมดนี้คือ New Normal ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรุดดำเนินงานเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปได้อย่างมีศักยภาพ พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั่วโลกเกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมจะเป็น Hub ของการลงทุนในภูมิภาคและการลงทุนในอนาคต

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ New Normal ในระยะที่ 1 ทำทันที ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อนำผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย “ผลิตได้ ขายได้ และอยู่ด้วยกันได้” การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับ การช่วยเหลือด้านการเงินผ่านสินเชื่อต่างๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (Big Brother) กับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจของคนไทย เป็นการเสริมแกร่งจุดแข็งของประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...