xs
xsm
sm
md
lg

“อธิรัฐ” สั่งเร่งเคลียร์ปัญหาดินขุดลอก “บึงสีไฟ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
“อธิรัฐ” เร่งกรมเจ้าท่าแก้ปัญหาขุดลอกบึงสีไฟ จ.พิจิตร เจรจาผู้รับเหมาขนย้ายดินกว่า 7.5 แสนคิวไปใช้ประโยชน์สาธารณะให้เสร็จใน 20 ก.ย. โดยให้ทำรายงานผลทุก 15 วัน มุ่งปรับพื้นที่ เพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บกักน้ำ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับกรมเจ้าท่า (จท.) ว่า ได้ติดตามการดำเนินงานแก้ไขการขุดลอกบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร วัสดุขุดลอกที่ไม่เทกอง และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขนย้ายดินตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขดังนี้ 1. จากการเจรจากัน ทางผู้รับจ้างยินดีจะช่วยขนย้ายดินส่วนที่ยังไม่ได้ขุดอีก 558,000 ลบ.ม. และที่ขุดและกองอยู่ในบึงอีก 200,000 ลบ.ม. ไปให้พื้นที่สาธารณประโยชน์ของจังหวัด บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดพิจิตร ซึ่งรองรับดินได้ประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 60 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 20 กันยายน 2563 นี้

2. กรมเจ้าท่าประสานสำนักงานจังหวัดพิจิตร กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนบริหารจัดการด้านจราจร

ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม โดยให้จัดทำแผนการบริหารจัดการมูลดิน รายงานความคืบหน้าทุก 15 วัน และเร่งขุดลอกให้แล้วเสร็จใน ก.ย. 63 และให้เร่งดำเนินการขุดขนย้ายดิน 758,000 ลบ.ม. ไปในพื้นที่สาธารณะของจังหวัดพิจิตรให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2563

สำหรับในกรณีขายทอดตลาดได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรัดการขนย้ายดินด้วย แต่หากขายแล้วมีวัสดุที่เหลือจากการขายเท่าไร ให้กรมเจ้าท่าเสนอของบประมาณเป็นค่าขนย้ายไปปรับพื้นที่ของส่วนงานราชการในจังหวัดพิจิตรและที่ดินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์) ตามที่เคยสำรวจไว้เดิมและเป็นไปตามผลการศึกษาสำรวจออกแบบของกรมทรัพยากรน้ำ

เนื่องจากบึงสีไฟอยู่ในเขตพื้นที่พิจิตร ในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำบึงสีไฟเพื่อประโยชน์ของจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมีแหล่งเก็บกักน้ำ และภูมิทัศน์ สาธารณประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ควรให้จังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาประสานให้จังหวัดพิจิตรเป็นผู้ดูแลหากไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...