xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางฯ ประกาศเข้มคัดกรองบริการรถไฟทางไกล แนะเดินทางเท่าที่จำเป็น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมรางฯออกประกาศแนวทางปฎิบัติ เข้มงวดมาตรการคัดกรอง ระบบรถไฟทางไกล ขอความร่วมมือเดินทางเท่าที่จำเป็น และตรวจสอบข้อมูลแต่ละพื้นที่ก่อน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ได้หารือ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เพื่อออกมาตรการคัดกรองและเข้มงวดต่อการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสำหรับรถไฟทางไกล ในมาตรฐานเดียวกับการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เน้นให้ทุกระบบการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ควรมีมาตรฐาน มาตรการ ที่สอดคล้องกัน และเป็นการเดินทางเท่าที่จำเป็น มีเหตุผลในการชี้แจงต่อการคัดกรองเข้าพื้นที่แต่ละจังหวัด เพื่อความมีประสิทธิภาพในการป้องกัน และควบคุมโรค โดยประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน ก่อนตัดสินใจเดินทาง

โดยวันที่ 3 พ.ค.2563 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้ออกประกาศ มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบการขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่3)

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่
26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่างๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไป เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ไปสู่พื้นที่อื่น และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 5 ให้ประชาชน
งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางรางจึงประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง กรณีการเดินทางโดยรถไฟทางไกลข้ามขตพื้นที่จังหวัด เพื่อขอความร่วมมือผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางและผู้โดยสารปฏิบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) การให้บริการโดยสารรถไฟทางไกลข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และจัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (แบบ ต.8-คค/รฟท) ที่แนบท้ายประกาศนี้ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(2) ให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัด และมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ กำหนด ให้ผู้โดยสารได้รับทราบในเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารและเมื่อผู้โดยสารแสดงตนก่อนขึ้นขบวนรถ

ข้อ 2 ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทางโดยรถไฟทางไกลข้ามเขตพื้นที่จังหวัดควรวางแผนและผื่อเวลาในการเดินทาง พร้อมทั้งจะต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของสถานีต้นทางและปลายทางโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อCOVID - 19 จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง


กำลังโหลดความคิดเห็น