xs
xsm
sm
md
lg

ร.ฟ.ท.งดเดินรถข้ามจังหวัด 14 ขบวนชั่วคราว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ร.ฟ.ท.ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวนเป็นกรณีชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้โดยสารขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น

ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้ปรับแผนการให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน ที่มีต้นทางปลายทางข้ามเขตจังหวัดทั้งหมด ดังนี้

1.1 ขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)
1.2 ขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)
1.3 ขบวนรถธรรมดาที่ 201 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก)
1.4 ขบวนรถธรรมดาที่ 202 (พิษณุโลก-กรุงเทพฯ)
1.5 ขบวนรถธรรมดาที่ 257 (ธนบุรี-น้ำตก)
1.6 ขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก-ธนบุรี)
1.7 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 (นครราชสีมา-หนองคาย)
1.8 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 (หนองคาย-นครราชสีมา)
1.9 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421 (นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
1.10 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 (อุบลราชธานี-นครราชสีมา)
1.11 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 (ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่)
1.12 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 440 (ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย)
1.13 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 (คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี)
1.14 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 (สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม)

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัดจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...