xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าประกาศขยายอายุ/เวลาใช้ใบอนุญาตใช้เรือช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งรัฐบาลได้ยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามข้อ 12 วรรคสอง ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จึงได้เพิ่มเวลาการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการด้วยการสื่อสารดิจิทัล การงดเว้นการกำหนดให้ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือยกเว้น ขยายเวลา งดหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบของกฎหมาย

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จึงได้สั่งการให้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 56/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งรายละเอียด ดังนี้
1. ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ ใบสำคัญแสดงการตรวจเรือ ใบสำคัญรับรอง และใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ ออกตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ใบอนุญาตใช้เรือ ออกตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ ออกตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ใบอนุญาตทำการงานในเรือ ออกตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. สัญญาคนประจำเรือ ออกตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. หนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ ออกตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ 0-2236-6678 กองมาตรฐานคนประจำเรือ 0-2236-1808 หรือเจ้าท่าสายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...