xs
xsm
sm
md
lg

อำนาจหน้าที่ รมต.โอนเป็นของนายกฯ ตั้งแต่วันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ใจความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้

1. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
2. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
3. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
4. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499
5. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
6. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
7. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
8. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
10. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
11. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
12. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
13. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
14. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
15. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
16. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
17. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
18. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
19. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
20. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
21. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
22. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
23. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
24. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
25. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
26. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
27. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
28. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
29. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
30. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
31. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2508
32. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
33. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
34. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
35. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
36. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
37. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
38. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
39. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
40. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย

ให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0002.PDF