xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม” เคาะเกณฑ์คลอด “ใบขับขี่รถไฟ-รถไฟฟ้า” เป็นมาตรฐานกลาง บทลงโทษเข้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมรางเตรียมคลอดหลักเกณฑ์ออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง แยก 6 ประเภท คาดร่างกฎกระทรวง และบทลงโทษสูงสุดเพิกถอนประกาศใช้ในปีนี้ ผู้ขอต้องมีอายุขั้นต่ำ 20 ปี ขณะที่ปัจจุบันมีคนขับรถไฟทุกประเภทรวม 1,930 คน


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาขั้นตอนการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเพื่อให้สอดรับกับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....ซึ่งขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกา คาดว่าจะประกาศและมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทันทีหลังจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้


ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การบังคับใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งจะมีการกำหนดโทษใน กรณีกระทำความผิดระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงบทลงโทษ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะได้รับบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาต สูงสุดเป็นระยะเวลา 1 ปี


ส่วนในกรณีมีความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการมีบทลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตทันที และจะสามารถขอรับใบอนุญาตใหม่ได้อีกครั้ง ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับบทลงโทษตามกฎหมายขณะที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับ 5,000 บาท หรือจำคุก
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการกำหนดประเภทของใบอนุญาตขับรถไฟออกเป็น 5 ประเภท บวก 1 ได้แก่ 1. ใบอนุญาตขับรถจักรไอน้ำ (Steam Locomotive License) 2. ใบอนุญาตขับรถไฟไฟฟ้า (Electric Train License) 3. ใบอนุญาตขับรถไฟดีเซล (Diesel train License) 4. ใบอนุญาตขับรถไฟฟ้าความเร็วสูง (High Speed Train EMU License) 5. ใบอนุญาตขับรถรางไฟฟ้า (Tramway EMU License) และ 6. ใบอนุญาตประเภทอื่นๆ ตามที่อธิบดีกำหนด ซึ่งใบอนุญาตขับขี่รถไฟมีอายุชั่วคราว 5 ปี และจะมีการต่ออายุทุกๆ 5 ปี คล้ายกับใบขับขี่รถยนต์


ทั้งนี้ ปัจจุบันระบบขนส่งทางรางของไทยมีพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้น 1,930 คน แบ่งเป็น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 1,169 คน, รถไฟฟ้าบีทีเอส 388 คน, สายสีน้ำเงิน (บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM 208 คน สายสีม่วง 105 คน, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 60 คน


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการรับรองสถาบันและหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขับรถ ระบบขนส่งทางราง โดยทีดีอาร์ไอ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้มีการร่างกฎกระทรวงทั้งหมด 4 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การรับรองสถาบันการอบรม หมวดที่ 2 การรับรองหลักสูตรการอบรมของเจ้าหน้าที่ หมวดที่ 3 การรับรองสถาบันและหลักสูตรฝึกอบรมจากต่างประเทศ ซึ่งเบื้องต้นจะยึดหลักสูตรจากประเทศญี่ปุ่น และหมวดที่ 4 การรับรองครูฝึก ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การร่างกฎกระทรวงที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้


เบื้องต้น คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถไฟได้ต้องมีอายุขั้นต่ำ 20 ปี จบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 9 ปี หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถขนส่งทางราง โดยมอบอำนาจให้อำนาจกรมการขนส่งทางรางเป็นผู้รับรอง


“ปัจจุบันการรถไฟฯจ ะพัฒนาจากผู้จบจากโรงเรียนรถไฟ และเข้ารับการอบรมหลักสูตร เพื่อเริ่มจากผู้ช่วยคนขับรถไฟ 6 ปี จากนั้นจึงจะเป็นพนักงานขับรถไฟได้ ส่วนคนขับรถไฟฟ้าจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ามาฝึกอบรมตามหลักสูตรของรถไฟฟ้าแต่ละประเภท จึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานขับรถไฟฟ้า”

นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ  รองปลัดกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น