xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าร่วมมือเอกชนและชุมชนลงเรือเก็บขยะในเจ้าพระยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าร่วม กทม.และชุมชนริมน้ำลงเรือช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้โครงการ “อาสา รักษ์น้ำ เก็บขยะ ร่วมใจทำดี” จัดเรือตรวจการณ์ 7 ลำ เรือกำจัดผักตบชวา 2 ลำ เรือท้องแบน 2 ลำ เรือสำนักระบายน้ำ กทม. 15 ลำ ช่วยกันเก็บขยะตั้งแต่ท่าเรือกรมเจ้าท่าถึงวัดบุคคโล

วันนี้ (15 ธ.ค.) นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา” ภายใต้โครงการ “อาสา รักษ์น้ำ เก็บขยะ ร่วมใจทำดี” พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) นายคาร์ล ออพเพนบอร์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ชุมชนตลาดน้อย ชุมชนวานิชสัมพันธ์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 270 คน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) กล่าวว่า จากยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยเฉพาะปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศทางทะเล เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะต่างๆ ในแม่น้ำ ลำคลอง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้จัดเรือตรวจการณ์ 7 ลำ เรือกำจัดผักตบชวา 2 ลำ เรือท้องแบน 2 ลำ เรือสำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 15 ลำ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงเรือเก็บขยะตั้งแต่ท่าเรือกรมเจ้าท่าถึงวัดบุคคโล เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างความตระหนักรู้ ร่วมมือร่วมใจกันดูแล รักษาสภาพแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี การมีจิตสาธารณะ ช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขยะทั้งหมดเจ้าหน้าที่จะนำมาคัดแยกประเภทอีกครั้งเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...