xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม” ดันแผนตั้ง รง.ผลิต-ประกอบรถไฟ คาด 20 ปีต้องการใช้กว่าหมื่นตู้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนกรมการขนส่งทางราง (ขร.), สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย โดยได้รับทราบรายงานความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ได้เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดย สนข. และ ขร. กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ตามผลการศึกษาให้เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีบัญชาให้ดำเนินการเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตและการประกอบรถไฟในไทยอย่างต่อเนื่อง และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย Thai First คือ ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน พร้อมมีข้อสั่งการให้ ขร.พิจารณาปรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ให้เร็วขึ้น

เดิมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเวลา และเงื่อนไขการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ระหว่างปี 2563-2568 (6 ปี) ปรับให้เร็วขึ้นเป็นปี 2563-2566 (4 ปี) เพื่อให้ทันต่อความต้องการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราง เช่น ร.ฟ.ท. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมเห็นควรใช้แผนระยะ 4 ปีในการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ไม่ใช้เทคโนโลยีสูงมากนัก ขณะเดียวกันให้พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมระบบรางฯ ให้มีศักยภาพรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงตามแผนเดิม รวมทั้งมีมติให้เสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้มีผลบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระบบรางของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ ขร.จัด Market Sounding เพื่อสำรวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชนที่จะลงทุนด้านระบบราง จัดทำรายละเอียดของแผนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนอีกครั้ง

สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ เป็นเรื่องสำคัญ โดยกระทรวงคมนาคมลงทุนด้านระบบรางจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาเพื่อใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในระยะยาวต้องวางแผนทั้งการซ่อมบำรุง การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการลงทุนด้านระบบราง อยากให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางฯ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง รองรับความต้องการของภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ขร.จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านระบบรางของประเทศ ให้ BOI ประกอบการพิจารณากำหนดเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประเภทกิจการผลิตและซ่อมรถไฟไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมระบบรางสามารถดำเนินการได้ ซึ่งการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องคำนึงถึงมาตรฐานเทคโนโลยี กลไกภาครัฐ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบราง เนื่องจากตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ระยะ 20 ปี (M-Map) ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2580 และแผนการจัดหารถจักรของ ร.ฟ.ท. พ.ศ. 2562 มีการประมาณการจำนวนตู้รถไฟในประเทศไทยรวม 11,927 ตู้ โดยต้องวางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตบุคลากร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบรางฯ ต่อไปในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...