xs
xsm
sm
md
lg

CEO รพ.บำรุงราษฎร์ รับรางวัล 2 เวที

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องจากสองเวทีคุณภาพ รวม 2 รางวัล ทั้งจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจากเวทีคุณภาพระดับประเทศ โดยได้รับการยกย่องให้เป็น “The World Top 50 Healthcare IT Leaders” รางวัลอันทรงคุณค่าด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจสุขภาพ ในงาน HIMSS (Healthcare Information Management System Society) Asia Pacific 2019

และอีกรางวัลคุณภาพระดับประเทศ จากเวที QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2019 โดย ภญ. อาทิรัตน์ ได้รับโล่เกียรติคุณและยกย่องให้เป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562” ในภาคธุรกิจการแพทย์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลอันทรงเกียรติจากสองเวทีคุณภาพนี้ และต้องขอขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาลที่อยู่เบื้องหลังและมีส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับ 2 รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งก็มาจากรากฐานสำคัญในการดำเนินงาน และยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยมหลักขององค์กร ซึ่งล้วนอยู่ใน DNA ของชาวบำรุงราษฎร์ทุกคน นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้ เสมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของพวกเรา โดยบำรุงราษฎร์ได้มีค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) เพื่อก้าวสู่การให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก หรือที่เรียกโดยย่อว่า AIC ที่สำคัญรวม 3 ประการ

คือ 1. Agility ในความหมายของบำรุงราษฎร์ คือ เสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรทุกคน รวมทั้งแพทย์ พยาบาล Front Office Back Office มีความยืดหยุ่นคล่องแคล่วว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  2. Innovation โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีการศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง อาทิ การดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล ผ่านการตรวจหาความผิดปกติในหน่วยพันธุกรรม การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบดาวินซีเข้ามาช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยหลายระบบอวัยวะ หรือแม้แต่การนำแพลตฟอร์มการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในรูปแบบ Telemedicine & Teleconsultation ภายใต้ชื่อ Bumrungrad AnyWhere Application เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาผู้ป่วย และลดข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง

และสุดท้าย 3. Caring คือการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทุกคนเสมือนญาติมิตร ทำงานอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เริ่มต้นจากเพื่อนร่วมงาน เริ่มต้นจากเจ้านายและลูกน้อง เริ่มต้นจากหมอและพยาบาล และทุกๆ วิชาชีพที่ทำงานร่วมกัน และส่งต่อความเอาใจใส่ หรือ Caring นี้ไปมอบให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจ

สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก่อตั้งเมื่อปี 2523 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ด้วยขนาด 580 เตียง พร้อมมีแพทย์ผู้ชำนาญการและทันตแพทย์ รวม Full Time และ Part Time รวม 1,300 คน และพนักงานอีกราว 4,000 คนคอยให้บริการ โดยมีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการ ประมาณ 3,000 คนต่อวัน หรือคิดเป็นผู้ใช้บริการกว่า 1.1 ล้านรายต่อปี (รวมผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) โดยมีผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 รายต่อปี จากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสังคมมาอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมกับองค์กรและชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และให้การดูแลรักษาผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม.
กำลังโหลดความคิดเห็น...