xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เปิดให้ยื่นขอรับการจัดสรรปริมาณนำเข้าสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO ปี 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าต่างประเทศเปิดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าสินค้าเกษตร 6 รายการที่ผูกพันภายใต้ WTO ยื่นขอรับการจัดสรรประจำปี 2563 ผ่านระบบ e-quota ตั้งแต่วันที่ 1-21 พ.ย.นี้

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดให้มีการยื่นขอรับการจัดสรรปริมาณในโควตาสินค้าเกษตรตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ และกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าต่อกรมฯ สามารถยื่นขอรับจัดสรรโควตาผ่านทางเว็บไซต์ https://e-quota.dft.go.th ได้ ตั้งแต่วันที่ 1-21 พ.ย. 2562

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง WTO ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรไว้ ดังนี้ 1. สำหรับสินค้าเกษตร 5 รายการ ได้แก่ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการประกอบการค้าสินค้าที่ต้องการขอรับการจัดสรรหรือพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด และ 2. สำหรับสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรต้องเป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตในกิจการของตนเองและดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน

“ผู้ขอรับการจัดสรรแต่ละรายสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกินปริมาณที่จะจัดสรรของแต่ละสินค้า ซึ่งกรมฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามปริมาณที่ยื่นขอ แต่สำหรับกรณีที่ปริมาณที่ยื่นขอรับการจัดสรรทุกรายรวมกันเกินกว่าปริมาณที่จะจัดสรรรวมของแต่ละสินค้าจะจัดสรรปริมาณโดยเฉลี่ยเท่ากัน” นายวันชัยกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...