xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าเปิดรับปริญญาเอก การบริหารและการพัฒนา (นานาชาติ)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นิด้ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ที่เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีความเข้มข้นทางวิชาสูง โดยวิทยาผู้บรรยายมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งชาวไทยและจากต่างประเทศ ซึ่งบรรยากาศในการเรียนรวมของนักศึกษาจะมีความหลากหลายประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างกัน ผู้สนใจสามารถติดตามที่ได้ www.nida.ac.th หรือโทร. 0-2374-4977, 0-2727-3862


กำลังโหลดความคิดเห็น...