xs
xsm
sm
md
lg

GGC แต่งตั้ง “วิทูร” เอ็มดีคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รายงานข่าวจากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC แจ้งว่า นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ แทนนายเสกสรร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

นายวิทูร เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจกระดาษ เคยทำงานให้กับ Double A International Network ด้านการประสานงานกับต่างประเทศ ธุรกิจพลังงาน โดยเคยทำงานในบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Vice President ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ที่ผ่านมา นายเสกสรรได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของความปลอดภัย และการตรวจที่รอบคอบและรัดกุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส อธิบายได้ รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ด้วยการร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Cellulosic Technology มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากชานอ้อย เพื่อต่อยอดโครงการนครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์ ในระยะที่ 2” ร่วมกับบริษัทจากประเทศฟินแลนด์ เมื่อปลายปี 2561 และการลงนาม “สัญญาเงินกู้เพื่อการก่อสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงเป็นผู้ผลักดันให้บริษัทฯ ส่งออกเมทิลเอสเทอร์ หรือ B100 แบบ Bulk Shipment มีมูลค่ารวมประมาณ 250 ล้านบาทอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...