xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เปิดตัว “ข้อมูลด้านการพาณิชย์” ใหม่ พร้อมทำ “ข้อมูลเปิด” ให้รัฐ-เอกชนนำไปใช้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์” เปิดตัว “ข้อมูลด้านการพาณิชย์” ใหม่ ปรับลดข้อมูลเดิมที่มีอยู่กว่า 1,200 รายการ เหลือแค่ 24 กลุ่ม 407 รายการ เพื่อให้หน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวงเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น พร้อมทำ “ข้อมูลเปิด” อีก 45 รายการ ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ง่ายขึ้น มั่นใจช่วยยกระดับการทำธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและจัดทำข้อมูลด้านการพาณิชย์ใหม่ทั้งหมด โดยได้ยกระดับข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งกระทรวง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการ และยังเป็นการปรับรูปแบบการให้บริการข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล รวมทั้งยังเป็นการยกระดับการให้บริการข้อมูลสำหรับอนาคต

โดยการจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ใหม่ ได้รวบรวมรายการข้อมูลที่สำคัญจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่มีอยู่จำนวนมากกว่า 1,200 รายการ มาวิเคราะห์และปรับลดชื่อรายการข้อมูลที่ซ้ำซ้อนให้มีความสอดคล้องกัน และนำมาจัดหมวดหมู่ใหม่เหลือจำนวน 407 รายการ 44 รหัสข้อมูล แบ่งได้เป็น 24 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลการค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลดัชนี ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลธุรกิจต่างด้าว ข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ ข้อมูลความตกลงทางการค้า ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลใบอนุญาต ข้อมูลบุคคล ข้อมูลที่อยู่ และข้อมูลประเทศ ข้อมูลเครื่องหมายการค้า ข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อมูลอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยดูข้อมูลได้ที่ http://std.moc.go.th

“มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ใหม่ เป็นไปตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF ทำให้ข้อมูลสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้ง UN / CEFACT มาตรฐานนานาชาติ ISO และ CCTS” นายบุณยฤทธิ์กล่าว

นายบุณยฤทธิ์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดทำข้อมูลเปิดซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High Value Data Set) ที่ถูกนำมาเปิดเผยอยู่ในระบบข้อมูลเปิด (Open Data) เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลและมุมมองของผู้นำข้อมูลไปใช้ ซึ่งระบบจะมี API (Application Programming Interface) ไว้สำหรับผู้พัฒนาระบบ และมีช่องทางสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF, Excel และ CSV เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้แก่สังคม

สำหรับระบบข้อมูลเปิดประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 45 รายการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลองค์กร ข้อมูลกิจกรรม และข้อมูลข่าวสาร และยังมีทัศนภาพทางธุรกิจ (Business Scenario) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลเปิดของกรมที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์จำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. การตรวจสอบความน่าเชื่อและความถูกต้องของนิติบุคคล 2. ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยและกิจกรรมการส่งเสริมสินค้าที่สำคัญ 3. รูปแบบการทำธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการนำเข้า และ 4. รูปแบบการทำธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://data.moc.go.th

“กระทรวงพาณิชย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลด้านการพาณิชย์ และข้อมูลเปิดที่ได้จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ครบถ้วน มีคุณภาพ สามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” นายบุณยฤทธิ์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น