xs
xsm
sm
md
lg

2 สมาคมฯ ชี้แจง ทอท.แนะรูปแบบโครงสร้างสัมปทานดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

2 สมาคมฯ ชี้แจง ทอท.แนะรูปแบบโครงสร้างสัมปทานดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ พร้อมย้ำจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะในสนามบินต้องจัดให้มีขึ้นตามกฎหมายศุลกากร โดยไม่เปิดให้มีสัมปทาน

4 กรกฎาคม 2561; ตามที่นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ทอท.เปิดแนวทางสัมปทานดิวตี้ฟรี สุวรรณภูมิ ยึดใช้รูปแบบปฏิบัติสากลของทั้งยุโรป-เอเชีย” และ “ความเป็นไปได้ของโครงสร้างสัมปทานพื้นที่ดิวตี้ฟรี” มีเนื้อหาโดยสรุปว่า การให้สัมปทานผู้ประกอบการหลายรายนั้นมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการ และอาจจะทำให้ผู้ประกอบการบางรายเสียเปรียบ ทางสมาคมฯ อันประกอบด้วยผู้ประกอบการจากสองสมาคมฯ ได้แก่ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย (TRA) และสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย (TDFA) จึงร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายนิตินัย ชี้แจงทุกประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

นอกจากนั้น ทางสมาคมฯ ยังเน้นประเด็นจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะในสนามบินที่ต้องจัดให้มีขึ้นตามกฎหมายศุลกากร โดยไม่เปิดให้มีสัมปทาน แต่ให้ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่พร้อมระบบตรงจาก ทอท. และควรเก็บค่าบริการไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของยอดขาย

ทั้งนี้ เพื่อให้ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ได้รับสัมปทานฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ เสนอให้ ทอท.เปิดเผยชื่อกลุ่มที่ปรึกษาในกรณีการให้สัมปทานดิวตี้ฟรีและพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อีกทั้งประกาศกำหนดการการคัดเลือกผู้ได้รับสัมปทานฯ อย่างเป็นทางการและชัดเจน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการติดตามข้อมูลผ่านการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ทอท. รวมถึงประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดให้เข้าร่วมออกความคิดเห็นตามประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อที่ ทอท.จะได้พิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วนและครอบคลุม อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับ ทอท. ผู้ใช้บริการท่ากาศยานนานาชาติ และประเทศชาติต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น