xs
xsm
sm
md
lg

กอน.ไฟเขียวนำน้ำตาลทรายดิบผลิตเอทานอล 5 แสนตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กอน.อนุญาตให้โรงงานจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อนำไปผลิตเอทานอลในฤดูกาลผลิต 2560/2561 จำนวน 500,000 เมตริกตัน หวังลดการส่งออกน้ำตาลทรายหลังราคาตลาดโลกดิ่งหนัก

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กอน. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีนโยบายเพิ่มเติมปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรให้แก่กิจการอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็นจำนวนรวม 500,000 เมตริกตัน เนื่องจากในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ผลผลิตน้ำตาลในตลาดโลกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา ส่งผลให้ราคาน้ำตาลโดยรวมปรับตัวลดลงตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อลดปริมาณน้ำตาลทรายที่จะส่งออกสู่ตลาดโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายตลาดการใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจึงมีมติอนุมัติเพิ่มเติมให้บริษัทน้ำตาลจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรให้แก่กิจการอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เพิ่มอีกจำนวน 300,000 เมตริกตัน (จากเดิมที่เคยอนุมัติไว้ 200,000 เมตริกตัน) รวมเป็นจำนวน 500,000 เมตริกตัน

ทั้งนี้ หากในอนาคตราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอีก และบริษัทน้ำตาลมีความประสงค์ขออนุญาตจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรให้แก่กิจการอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดเป็นนโยบายเพื่อเพิ่มปริมาณการอนุญาตให้จำหน่ายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรได้อีกตามความเหมาะสมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...