xs
xsm
sm
md
lg

สนข.วางโครงข่ายรถไฟฟ้ารางเบา ก่อสร้าง 3 ปี แก้วิกฤตจราจรภูเก็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
“คมนาคม” เร่งแก้ปัญหาจราจรจังหวัดภูเก็ต เสริมโครงข่ายทางหลวงสายใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระของทางหลวงสายหลัก ผุดระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tramways) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เป็นทางเลือกหลักในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว สนข.เผยก่อสร้าง 3 ปี ดันภูเก็ตสู่นครแห่งอันดามัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่นครแห่งอันดามัน” ว่า เส้นทางคมนาคมขนส่งหลักของจังหวัดภูเก็ต คือทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวเท่านั้นที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต และเป็นถนนสายหลักของจังหวัดในปัจจุบันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักคือการใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของถนน ประกอบกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ตไม่ได้รับความนิยม และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางแยกหลักบนทางหลวงหมายเลข 402 โดยการก่อสร้างทางลอด สะพานกลับรถ การวางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระของทางหลวงสายหลัก การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เป็นทางเลือกหลักในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ซึ่งโครงการสำคัญต่างๆ ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 ของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 1) ทางอากาศ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 2) ทางน้ำ ได้แก่ โครงการลงเรือขึ้นเครื่อง 3) ทางบก ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายถนน การเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาคู-เกาะแก้ว โครงการก่อสร้างสะพานเทพศรีสินธุ์ (คลองเกาะผี) และโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram way) รวมทั้งการก่อสร้างทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง

นายอาคมกล่าวว่า การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในจังหวัดภูเก็ตให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้นั้นจะต้องมีการบูรณาการระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดการเชื่อมโยง (Connectivity), ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง (Mobility) และทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเสมอภาค (Accessibility) ด้วยแนวคิดในการบริหารงานคมนาคมแบบ “One Transport” ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภูเก็ต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ต้องมาพร้อมกับการวางผังเมืองที่เหมาะสม เป็นระเบียบและสวยงาม เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตพัฒนาสู่นครแห่งอันดามันต่อไป

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tramways) จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดภูเก็ตซึ่งวิกฤตอย่างหนัก รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะพื้นที่รอบสถานี แต่จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างดำเนินโครงการประมาณ 3 ปี ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น