xs
xsm
sm
md
lg

[ชมภาพชุด] 12 ผลงานนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงกระอุตสาหกรรม
กสอ. จับมือ ISMED เปิดรันเวย์ โชว์ 12 คอลเลกชั่นผลงานชนะเลิศออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม - เครื่องหนังและรองเท้า - อัญมณีและเครื่องประดับ จากโครงการ FDC 2016 ต่อยอดธุรกิจสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงกระอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2559-2564 อันเป็นยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศและเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับของภูมิภาคอาเซียน กลไกสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ให้ประสบความสำเร็จคือ การสร้างบุคลากรให้เข้มแข็งด้วยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

“บุคลากรด้านการออกแบบแฟชั่นเป็นรากฐานสำคัญและเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ต้องมีมุมมองในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เข้ากับเทรนด์แฟชั่น มีความความโดดเด่นสวยงามที่สามารถนำไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าป้อนเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความชอบและความต้องการของผู้บริโภค ทั้งยังสามารถสร้างเม็ดเงินและรายได้ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่น อันจะเป็นแรงผลักให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสามารถก้าวขึ้นแข่งขันในระดับอาเซียน หรือระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

โครงการสร้างนักออกแบบแฟชั่น FDC 2016 โดยนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งแรงผลักที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างนักออกแบบแฟชั่นให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนิน โครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น : Fashion Designer Creation 2016 (FDC 2016) ปีที่ 2 เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในกระบวนการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยแนวคิด INNOFASHION หรือ “นวัตกรรมแฟชั่น” ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าด้วย INNOCONCEPT หรือ “นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์” INNODESIGN “นวัตกรรมด้านการออกแบบ” INNOMATERIAL “นวัตกรรมด้านวัสดุ” และ INNOTECHNICS “นวัตกรรมด้านเทคนิค หรือการผลิต” เพื่อสร้างนักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ในด้านแฟชั่นรุ่นใหม่ที่มีทักษะ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ สามารถก้าวทันแนวโน้มแฟชั่นเทรนด์เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่สากล

ในปีนี้การดำเนินโครงการสร้างนักออกแบบ FDC 2016 ได้รับการตอบรับทั้งจากผู้ประกอบการ นักศึกษา บุคคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น และนักออกแบบกว่า 130 คนเข้าร่วมอบรม เรียนรู้ ฝึกฝน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเอ็กซ์คลูซีฟโค้ช 3 กูรูชื่อดังระดับประเทศ ได้แก่ “ศิริชัย ทหรานนท์” นักออกแบบสร้างสรรค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เจ้าของแบรนด์ “THEATRE”, “ธีรเมศร์ เลิศเศวตพงษ์” นักออกแบบสร้างสรรค์เครื่องหนังและรองเท้า Brand Manager “Viera by Ragazze” ทายาทผู้สานต่อธุรกิจ “Ragazze” และ “พงษ์มนัส สวัสดิชัย” นักออกแบบสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับ เจ้าของแบรนด์ “77th”

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบจนภายใต้แนวคิด “Asian Inspiration” จนถึงรอบคัดเลือกให้เหลือเพียง 25 คน ใน 25 คอลเลกชั่น ซึ่งจะได้รับคำปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงจากผู้ชำนาญการด้านการออกแบบของแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแนวคิดด้านการออกแบบสร้างสรรค์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และแบรนด์และพัฒนาคอลเลกชั่นต้นแบบ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานการออกแบบที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย รสนิยม และความสอดคล้องกับแนวโน้มกระแสนิยมแฟชั่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 ท่านจะพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เหลือ 12 สุดยอดผลงานในแต่ละสาขาแฟชั่น และนำมาจัดแสดงผ่านนิทรรศการและการเดินแฟชั่นโชว์บนเวที FDC 2016 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจากผลงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านแนวคิด รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย และการประยุกต์ทุนสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ หรือธีมการออกแบบและสอดคล้องกับแนวโน้มแฟชั่น และความต้องการของตลาด โดยผลงานที่ชนะเลิศการออกแบบจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รวมจำนวน 12 รางวัล

ผลการตัดสินผลงานออกแบบ FDC 2016 มีดังต่อไปนี้
1. ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : “ปุณณ์ภัทร์ อรุณศิริโรจน์” ในคอลเลกชั่น “THE RAW DIMENSION” ธีมการออกแบบ Zen and Serene
- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล : “ณัชญ์ธนภัส ชุมพรพันธุ์” ในคอลเลกชั่น “The Abundance” ธีมการออกแบบ Hometown Discovery, “เมลดา เจริญยิ่ง” ในคอลเลกชั่น “Same Town, New Story” ธีมการออกแบบ Hometown Discovery และ “อรทัย อินรัง ในคอลเลกชั่น “คิดถึงน่าน” ธีมการออกแบบ Hometown Discovery

2. ประเภทเครื่องหนังและรองเท้า
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : “ฬียฑา ชลิตณัฐกุล” ในคอลเลกชั่น “The Emerging Art of X-ray” ธีมการออกแบบ Zen and Serene
- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล : “ทรงวุฒิ ทองทั่ว” ในคอลเลกชั่น “The Craft of Architecture” ธีมการออกแบบ Andaman Sun Spirit, “สุชาติ หนูสิงห์” ในคอลเลกชั่น “ศิลปะการตอกลายผ้าปาเต๊ ลงในพื้นหนังของภาคใต้” ธีมการออกแบบ ORIENTAL BXPRESS และ “สัมฤทธิ์ ชูกลิ่น” ในคอลเลกชั่น “Bike and Beach” ธีมการออกแบบ Andaman Sun Spirit

3. ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : ไม่มีผลงานที่ได้รับคะแนนถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล : “กฤติยา สิทธิภาพ” ในคอลเลกชั่น “วา บูลัน” ธีมการออกแบบ Hometown Discovery, “วรชัย ศิริวิภานันท์” ในคอลเลกชั่น “The Beauty of Remains” ธีมการออกแบบ Zen and Serene และ “ณัญชนา พุฒิวณิชย์” ในคอลเลกชั่น “Siamese of Betta” ธีมการออกแบบ Andaman Sun Spirit

4.รางวัลพิเศษ The Judges Choice จำนวน 1 รางวัล : “ศตพล แจ่มศรี” จากประเภทเครื่องหนังและรองเท้า ในคอลเลกชั่น “MY HOME LIFE” ธีมการออกแบบ Hometown Discovery

ทั้งนี้ รางวัลพิเศษ The Judges Choice เป็นรางวัลที่คณะกรรมการ 12 ท่านเห็นควรมอบให้แก่นักออกแบบที่มีผลงานโดยรวม (Over all Design) โดดเด่นเป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรด้วยเช่นกันกำลังโหลดความคิดเห็น...