xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เตือน! หากไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์เตือนเกี่ยวกับการไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยระบุว่า หากไม่ไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองถึง 2 ปี อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อย่าลืมไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แต่ต้องเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรเท่านั้น เพราะหากแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นอันสมควรก็จะถูกจำกัดสิทธิได้เช่นกัน

ทั้งนี้ การถูกจำกัดสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่

1. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

2. ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

3. ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

4. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

5. ไม่สามารถดำรงตำแหน่ง รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐสภา

6. ไม่สามารถดำรงตำแหน่ง เลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น