xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด กทม.ย้ำเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.รอบคอบ โปร่งใส ยุติธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท

สำนักงานเขตพญาไท ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ตามที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และตามที่กฎหมายกำหนด เตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำรวจจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง จัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพญาไท มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51,977 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 95 หน่วย โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท

ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ทำงานเพื่อกรุงเทพมหานคร และมีบทบาทสำคัญในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการนับคะแนน การวินิจฉัยบัตรดี บัตรเสีย และการรายงานผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องของการนับคะแนนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนี้จะมีการนับคะแนนพร้อมกัน อาจต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นชายและหญิง เพื่อแยกโทนเสียงในการอ่านคะแนน ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ยุติธรรม โดยดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย