xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ชูโมเดล BCG บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4 (The Fourth Asia-Pacific Water Summit: 4th APWS) ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยแสดงความชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศญี่ปุ่นด้านการจัดการน้ำ ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง และได้วางกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศที่ครอบคลุมผ่าน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

นอกจากนี้ ไทยยังสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำภายในปี 2573 ให้ความสำคัญต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในช่วงที่เผชิญความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลได้เร่งกระจายน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล เพื่อสร้างหลักประกันการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลอย่างครอบคลุม รวมถึงมีการดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพิ่มภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

โดยรัฐบาลได้บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยรณรงค์ให้ประหยัดการใช้น้ำด้วยเทคโนโลยี 3R คือ Reduce มุ่งลดการใช้น้ำ Reuse นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle นำน้ำมาใช้หมุนเวียน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำระดับพื้นที่ และนำระบบเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาใช้ เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติทางน้ำ

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มั่นคงและยั่งยืน

ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปกปีนี้ ไทยย้ำนโยบายโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุล ยั่งยืน ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมข้อริเริ่มและความมุ่งมั่นด้านน้ำของญี่ปุ่นในการสร้างสังคมคุณภาพ ที่มีภูมิคุ้มกัน ยั่งยืน ครอบคลุม โดยเชื่อมั่นว่า ผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันต่อการทบทวนการดำเนินการในครึ่งแรกของทศวรรษระหว่างประเทศด้านน้ำ ค.ศ.2018-2028 รวมไปถึงบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้กับลูกหลานต่อไป

อนึ่ง การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อหลัก Water for Sustainable Development-Best Practices and the Next Generation โดยมีผู้นำรัฐบาล และผู้แทนระดับสูง รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมฯ และส่งวีดิทัศน์เข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ