xs
xsm
sm
md
lg

ที่ประชุม กพต.เห็นชอบกรอบบูรณาการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ โดยที่ประชุมรับทราบ การถ่ายโอนภารกิจจัดจ้างวิทยากรผู้สอนภาษาไทยจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ตั้งแต่ปี 2566 หลังพบเด็กในวัยเรียนจำนวนมากยังไม่ได้เรียนหนังสือและมีปัญหาอ่านเขียนไม่ได้

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมฯ เห็นชอบกรอบการบูรณาการเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการ "ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ภายใต้ระบบ "1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน" มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน 5 มิติ

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย (9 ด่าน) เพื่อยกระดับการค้าชายแดนและความร่วมมือในมิติต่างๆ