xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหนังสือปลด'สุชาติ สวัสดิ์ศรี'พ้นศิลปินแห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี อดีตศิลปินแห่งชาติ โพสต์หนังสือเรื่องการยกเลิกเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ ลงนามโดย น.ส.อัฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 30 สิงหาคม 2564 ระบุว่า ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้แจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติจากการพิจารณาในการประชุมลับกรณีการแสดงพฤติการณ์อันไม่เหมาะสมของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2554 ซึ่งได้กระทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมในเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ร่วมประชุม ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เนื่องจากนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้ทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมลงในสื่อเฟชบุ๊กเป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักที่คนไทยทั้งชาติให้ความเคารพเทิดทูน โดยไม่สมควรและไม่เหมาะสม ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพผู้ใดจะละเมิดมิได้ เรื่องนี้ถือเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่สำคัญ ซึ่งศิลปินแห่งชาติต้องเคารพในหลักวัฒนธรรมธรรมไทย และศิปลปินแห่งชาติจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประพฤติปฏิบัติโดยแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ ที่ไม่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย และมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ดังนั้นคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงเห็นการกระทำของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นพฤติกรรมที่มีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติตามข้อ 10 วรรคสอง ของกฎกระทรวง กำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฯ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พิจารณาแล้ว ขอแจ้งยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554 และงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามกฏกระทรวงฯ อย่างไรก็ตาม หากไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม สามารถทำหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซอง ยื่น ณ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10  ถนนเทียมร่วมมิตร เขคตห้วยขว้าง กรุงเทพฯ 10310 (วงเล็บมุมซองว่า "ขอชี้แจงต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)