xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหนังสือ คกก.วัฒนธรรมฯ ปลด "สุชาติ" พ้นศิลปินแห่งชาติ ชี้โพสต์ถ้อยคำ-ภาพหมิ่นสถาบันหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สุชาติ สวัสดิ์ศรี" เผยแพร่หนังสือคำสั่ง ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ  ชี้โพสต์ข้อความหมิ่นเหม่ต่อสถาบันหลัก หากไม่เห็นด้วยทำหนังสือชี้แจงภายใน 30 วัน

สืบเนื่องกรณีกระแสข่าวถอดถอนนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี จากทำเนียบศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2554 โดยมีการลงมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้าแล้วนั้น

ล่าสุด วันนี้ (4 ก.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. นายสุชาติ โพสต์เอกสารจากกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ ความโดยสรุปว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้แจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติจากการพิจารณาในการประชุมลับกรณีการแสดงพฤติการณ์อันไม่เหมาะสมของนายสุชาติ ซึ่งได้กระทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมในเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันฯ

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ที่ร่วมประชุม ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องจากนายสุชาติ โพสต์ถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันหลักที่คนไทยทั้งชาติให้ความเคารพเทิดทูนโดยไม่สมควรและไม่เหมาะสม ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ถือเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่สำคัญ ศิลปิปนแห่งชาติต้องเคารพในหลักวัฒนธรรมธรรมไทย และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประพฤติปฏิบัติโดยแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่ไม่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

เอกสารดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า การกระทำดังกล่าวของนายสุชาติ เป็นความประพฤติที่เสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ 10 วรรคสอง ของกฎกระทรวง กำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาแล้ว ขอแจ้งยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ และงดจ่ายประโยชน์ตอบแทน อย่างไรก็ตาม หากไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม สามารถทำหนังสือชี้แจงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซอง ยื่น ณ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าว ลงนามโดย นางอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า นายสุชาติ เปิดเผยหลังได้รับหนังสือดังกล่าวว่า จะเดินหน้าสู้ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นไว้ศึกษาต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...