xs
xsm
sm
md
lg

จับตา ครม.เคาะเยียวยาผู้ประกันตนพื้นที่แดงเข้มสูงสุด 9,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยวันนี้มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลังจะรายงานความคืบหน้านโยบายแก้หนี้ครัวเรือนที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติหลักการการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศคำสั่งฉบับที่ 25 ใน 6 จังหวัดก่อน โดยรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณส่วนของรัฐบาล ซึ่งเป็นเงินจากเงินกู้ และเงินจากกองทุนประกันสังคม รวมแล้วจำนวน 7,500 ล้านบาท ระยะเวลา 1 เดือน ส่วนกระทรวงแรงงาน จะเสนอที่ประชุมอนุมัติมาตรการเยียวยาให้กับลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) สูงสุด 9,500 บาท และนายจ้าง (สถานประกอบการ) ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบ

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี