xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิด 2 ตลาด'สุชาติ-พรพัฒน์' หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันปฏิบัติการเชิงรุกตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับแม่ค้าและประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงภายในตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ หลังจากพบเชื้อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ประกอบกับ.ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ข้อกำหนดฉบับที่ 16 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และข้อกำหนดฉบับที่ 8 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีมีมติในที่ประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จึงให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังนี้ 

1. ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวสถานที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) เป็นเวลา 5 วันตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่

1.1 ตลาดสุชาติ รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

1.2 ตลาดพรพัฒน์ รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

2.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ตามข้อ 1 ออกจากที่พักและให้กับตนเองเป็นเวลา 14 วันตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ในการนี้ขอให้ ศปก.อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงดังกล่าว และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวของคำสั่งจังหวัดปทุมธานี และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตามที่ทางราชการกำหนดเมื่อครบกำหนด 3 วัน

หากได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสอบสวนโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว และมีความพร้อมในการเปิดดำเนินการสามารถยื่นแผนการจัดการและมาตรการควบคุมโรคต่อ ศปก. อำเภอเพื่อขอเปิดดำเนินการต่อไปได้

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในบรรดาประกาศและคำสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี