xs
xsm
sm
md
lg

“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง รมว.กีฬาฯ คัดค้านการสรรหานายกสภามหาลัยการกีฬาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีการประชุมกันครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยมีวาระการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และที่ประชุมมีการลงมติให้ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีกรณีถูกร้องเรียนในการร่วมคณะของมหาวิทยาลัยการกีฬาไปดูงานในภาคพื้นยุโรปโดยที่ไม่มีตำแหน่งใดๆ ในมหาวิทยาลัยกีฬาเลยนั้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่มีการแจ้งประกาศ กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไปยังหน่วยงานในสังกัดทั้งสำนักงานอธิการบดี คณะ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา เพื่อให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้บุคลากรเสียสิทธิในการเสนอชื่อสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

นอกจากนั้น การทำหน้าที่ 3 ตำแหน่งในเวลาเดียวกันของรักษาการอธิการบดี ซึ่งต้องไปทำหน้าที่ของรักษาการนายกสภามหาวิทยาลัย(เนื่องจากนายกสภาฯลาออกไปเสียก่อน) เนื่องจากอธิการบดีเป็นอุปนายกของสภามหาวิทยาลัยด้วย จึงอาจเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนกันด้วย อีกทั้งรักษาการอธิการบดี ซึ่งทำหน้าที่รักษาการนายกสภามหาวิทยาลัย ถูกร้องเรียนก่อนหน้านี้หลายเรื่อง ซึ่งมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่1638/2563 เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ว่า เมื่ออธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ย่อมมีลักษณะเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งจะดำเนินการให้มีคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจของสภามหาวิทยาลัยไม่ได้

ดังนั้นกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่มีมติให้ นายชัยภักดิ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงน่าจะขัดหรือแย้งต่อ ม.19 วรรคสาม ของ พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2562 ดังได้กล่าวแล้ว

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อสั่งให้มีการทบทวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ในวันพุธที่ 20 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบฯ กทม.