xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ 2564 "ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ว่า

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา
"ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ"

ที่มา : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช