xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงาน ออกประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวพื้นที่เสี่ยงระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวหรือออกจากพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน

โดยกระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบการทุกแห่งดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี ทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากฝ่าฝืนสำหรับจังหวัดที่มีการออกประกาศห้ามการเคลื่อนย้ายเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความผิด และได้รับโทษตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมาตรา 18 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558

2. จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรค โดยวัดอุณหภูมิร่างกายแรงงานต่างด้าว หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายที่ผิดปกติ หรือพบลักษณะอาการที่ผิดปกติอื่นๆ เช่น ไอ หอบเหนื่อย ควรให้แรงงานต่างด้าวหยุดงานและรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคทันที จัดหาแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการล้างมือ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานที่ทำงาน ณ บริเวณประตูทางเข้าออก และห้องสุขาและอุปกรณ์ ที่ใช้งานเป็นประจำ และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีการป้องกันติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง