xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ สั่ง กอนช.เร่งรัด 9 มาตรการรับมือภัยแล้ง ย้ำน้ำอุปโภคบริโภคและภาคเกษตรต้องเพียงพอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (ผอ.กอนช.) พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมมอบนโยบายผ่านระบบทางไกลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบปัญหาภัยแล้ง 28 จังหวัด กองทัพภาคที่ 3 และ สทนช.1,2,3,4 โดย พล.อ.ประวิตร รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานของ สทนช. กอนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ำของประชาชนในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความคืบหน้าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างน่าพอใจ

โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้ทันท่วงที โดยได้สั่งกำชับ สทนช.ให้กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการของทุกหน่วยงาน และต้องรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนแม่บทลุ่มน้ำเสนอต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้าน อุปโภคบริโภคและการเกษตร เร่งดำเนินการ 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 63/64

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตร กำชับให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริม ให้ความรู้แก่เกษตรกร หันมาปลูกพืชน้ำน้อยให้มากขึ้น รวมทั้งกำชับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ จะต้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบเวลา สอดคล้องกับเป้าหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนและเกษตรกรจะได้รับเป็นสำคัญ สำหรับการใช้งบกลางจะต้องพิจารณาโครงการที่มีความเร่งด่วนและจำเป็นเท่านั้น รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ทันเวลา และมีทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ต้องเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมกล่าวขอบคุณ สทนช. กอนช.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซึ่งมีความก้าวหน้าตามแผนงานด้วยดี พร้อมกล่าวให้กำลังใจทุกหน่วยงานการปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้